Powrót na górę strony

OTWARTE DANE

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych publicznych powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Skorzystaj z otwartych danych udostępnianych przez WODGiK:

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych.

BDOT10k

Ortofotomapa 2017/2018

Ortofotomapa z roku 2017/2018 dla obszaru subregionu południowego województwa śląskiego opracowana w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Ortofotomapa dostępna w formacie GeoTIFF rozdzielczości 0.05, 0.10, lub 0.25 m w kroju arkusza w skali 1:2500 lub 1:5000.

ORTO 2017/2018

Punkty użyteczności publicznej (POI)

W POI prezentujemy obiekty z obszaru Województwa Śląskiego z wielu kategorii tematycznych: administracji publicznej; służb ochrony ludności; oświaty i nauki; służby zdrowia i opieki medycznej; kultury, sportu i rekreacji; zamieszkania zbiorowego; transportu; handlowe i usługowe oraz obiekty sakralnie i obiekty związane z gospodarką leśną.

POI

Edukacja ekologiczna

W edukacji ekologicznej prezentujemy dane dotyczące ośrodków edukacji ekologicznej, ścieżek przyrodniczych oraz przystanków na ścieżkach w województwie śląskim.
Dane zostały opracowane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 2009-2021.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

róg myśliwski

Granice obwodów łowieckich w województwie śląskim z 2022 r.

Podział województwa śląskiego na obwody łowieckie obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022r, zgodnie z Uchwałą nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.