Powrót na górę strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://geoportal.orsip.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Informacja o treściach niedostępnych:
Na stronie internetowej występują braki opisów alternatywnych elementów nietekstowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-25Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Kombinacja klawiszy Ctrl+U aktywuje widget, zawierający narzędzia pomagające poruszać się po stronie WODGiK osobom ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo pomiędzy treściami strony WODGiK można poruszać się używając klawisza TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kot, jkot@wodgik.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326019814. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. WODGiK powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WODGiK niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, WODGiK może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy WODGiK odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon organu odwoławczego: 22 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się w następującej lokalizacji:
ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
piętro nr 3 w budynku B firmy Bipromet

Wejście do budynku możliwe jest przez parking/dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Granicznej 29 lub od strony ul. Paderewskiego 32, na przeciwko II Urzędu Skarbowego.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek wyposażony jest w dwie windy, które umożliwiają dostanie się na wszystkie kondygnacje budynku, w tym piętro trzecie, gdzie znajduje się siedziba WODGiK. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą mieć ograniczony dostęp – windy przystosowane są do przewozu jedynie ręcznego wózka inwalidzkiego. Przyciski w windach są podświetlone oraz posiadają informację w alfabecie Braille’a.
Korytarze są odpowiednio szerokie, schody pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię, poręcze umieszczone są po obu stronach.
W budynku nie ma toalet dostosowanych do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed głównym wejściem do budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

WODGIK podejmuje działania, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły jak najwięcej spraw załatwić online (przez system ePUAP, stronę www, elektronicznie, telefonicznie) lub w ramach dostępu alternatywnego (obsługa przy wejściu na portierni).

Treści zamieszczone na stronie https://geoportal.orsip.pl/ są sukcesywnie sprawdzane i poprawiane w celu osiągnięcia pełnej zgodności ze standardem WCAG 2.1.